Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

På HagaLyckebyskolan är det viktigt att man som elev känner sig trygg på skolan. Att känna trygghet är en grund för att trivas och för att kunna lära sig nya saker.

Foto: Mostphotos

Trygghet

På skolan arbetar vi för att främja tryggheten och förebygga, upptäcka och agera i eventuella mobbningssituationer. Under rasterna har vi alltid flera rastvärdar eller fritidsledare ute. Inne på skolan finns det alltid vuxna i elevernas närhet.

Mål

 • Alla ska känna sig trygga i skolan
 • Ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.
  Vid behov ska åtgärder sättas in omedelbart.
 • All personal ska ha kunskap och vara trygga i hur de ska agera så fort behov uppstår.

Syfte

Vi arbetar med att främja, förebygga, upptäcka, förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på HagaLyckebyskolan.

Uppgifter


Våra främsta uppgifter inom trygghetsfrämjande arbete är att:

 • Aktivt arbeta för ökad trivsel och trygghet för elever på skolan.
 • Arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering, och kränkande behandling.
 • Ansvara för att ärenden följs upp och åtgärdas.
 • Stödja och handleda personal som utreder och följer upp ärenden.
 • Följa kunskapsutvecklingen inom området.
 • Genom information, och genom utbildningsinsatser, öka medvetenheten hos elever, föräldrar och personal om diskriminering, och kränkande behandling.

Studiero

Studiero är grundförutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Vi är en mobilfri skola som arbetar aktivt för att skapa arbetsro i klassrummet.

Inflytande

Varje klass håller klassråd på mentorstid och två klassrådsrepresentanter för frågor från varje klass vidare till skolans elevråd. Elevrådet arbetar tillsammans med en lärare och frågor förs fram till ledningen för skolan. Elevrådet träffar också regelbundet biträdande rektor på skolan. Genom att driva frågor via elevrådet kan alla elever påverka hur vi har det på vår skola.

Senast uppdaterad: 2 november 2023